Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Δραστηριότητες Δραστηριότητες Παρουσίαση Παρουσίαση Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι F i a p F i a p
Η διάκριση "Excellence FIAP" (EFIAP, Αριστείο της FIAP) αποτελεί τον δεύτερο στην σειρά καλλιτεχνικό τίτλο. Απονέμεται σε φωτογράφους - μέλη της ΕΦΕ, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 1.      Να   έχουν   ταυτότητα   της   FIAP   μεταγενέστερη   του   έτους   2000.   Σε   περίπτωση   που   κάποιος   έχει   παλαιότερη   του   2000   ταυτότητα   ή   δεν   έχει   ήδη καθόλου   ταυτότητα   της   FIAP   θα   πρέπει   να   φροντίσει   προηγουμένως      για   την   έκδοσή   της   μέσω   της   ΕΦΕ,   αφού   η   ύπαρξή   της   αποτελεί προαπαιτούμενο. 2.  Να κατέχουν τον τίτλο AFIAP τουλάχιστον έναν χρόνο από την ημέρα απόκτησης του διπλώματος 3.   Να   έχουν   πάρει   μέρος   με   επιτυχία   σε   τουλάχιστον   30   διεθνείς   διαγωνισμούς   υπό   την   αιγίδα   της   FIAP   σε   τουλάχιστον   20   διαφορετικά   κράτη. Τα Circuits λαμβάνονται υπ’όψιν σαν ένας διαγωνισμός. 4. Να έχουν τουλάχιστον 250 αναρτήσεις με τουλάχιστον 50 διαφορετικά έργα σε διεθνείς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAP 5. Τουλάχιστον 12 διαφορετικά έργα πρέπει να έχουν λάβει από μία ανάρτηση σε σαλόνια με τυπωμένες φωτογραφίες. Γενικές Πληροφορίες 1.   Φωτογραφίες   που   έχουν   αναρτηθεί   και   φέρουν   τίτλο   “without   title”   ή   “untitled”   δε   γίνονται   δεκτές   στις   αιτήσεις.Το   ίδιο   έργο,   όταν   υποβάλλεται σε διαφορετικούς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAP  ή σε Biennials της FIAP  πρέπει πάντα να φέρει τον ίδιο τίτλο. 2. Η ανάρτηση φωτογραφιών που αποτελούν Portfolio ή σειρά φωτογραφιών (series of photos) υπολογίζεται σαν μία ανάρτηση. 3. Οι αναρτήσεις σε Youth Salons ή Youth Biennials μπορούν να καλύψουν ως 20% των συνολικών αναρτήσεων που υποβάλλονται για AFIAP και EFIAP 4. Αν η αίτηση απορριφθεί από την FIAP,  ο υποψήφιος πρέπει να περιμένει ένα έτος πριν υποβάλει νέα αίτηση 5. Ανεξάρτητα   αν   θα   απονεμηθεί   ή   όχι   ο   τίτλος,   τα   ψηφιακά   αρχεία   των   έργων   περιέρχονται   στην   ιδιοκτησία   της   FIAP   και   θα   γίνουν   μέρος   της   καλλιτεχνικής κληρονομιάς της. 6.   Τόσο   η   FIAP   όσο   και   η   ΕΦΕ   διατηρούν   το   δικαίωμα   να   κάνουν   χρήση   ή   αναπαραγωγή   των   έργων   αυτών,   χωρίς   αποζημίωση   του   δημιουργού   τους. Ενδεικτικά   και   όχι   περιοριστικά,   η   FIAP   ή/και   η   ΕΦΕ   μπορούν   να   εντάξουν   τα   έργα   αυτά   σε   συλλογές,   δημοσιεύσεις   ή   φωτογραφικές   δράσεις,   υπό   τον   όρο ότι θα αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του δημιουργού Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν : 1. Mία πλήρη αίτηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συμπληρωμένη απαραίτητα στα επίσημα έντυπα της FIAP. 2.   Δικαιολογητικά   που   αποδεικνύουν   τις   αναρτήσεις   ή   τα   βραβεία   τους.   Θα   πρέπει   να   προσκομιστούν   φωτοτυπίες   ή   από   τις   αναρτήσεις   και   τα βραβεία    (υπό    την    προϋπόθεση    ότι    αναφέρουν    το    όνομα    του    υποψηφίου)    ή    από    τους    επίσημους    καταλόγους    των    διαγωνισμών    με    τα αποτελέσματα.    Σε    περίπτωση    ογκώδους    καταλόγου,    αρκούν    οι    σελίδες    που    αναφέρουν    τα    στοιχεία    του    διαγωνισμού    (όνομα,    τόπος διεξαγωγής, πατρονάζ) και του επιτυχόντος υποψηφίου (όνομα, τίτλος έργου, διάκριση). Οι υποβαλλόμενες φωτοτυπίες δεν επιστρέφονται 3.      Πέντε   έργα   τους   (ασπρόμαυρες   ή   έγχρωμες   φωτογραφίες   ή   συνδυασμό)   σε   ψηφιακή   μορφή   JPEG,   compression   10,   min   3600   pixels   στην μεγάλη   πλευρά,   διαφορετικά   από   αυτά   που   υπεβλήθησαν   για   την   απόκτηση   του   τίτλου   AFIAP.   Ονομασία   αρχείου    "G01_full   name_title.jpg      Κάθε   υποβαλλόμενο   έργο   πρέπει   να      έχει   πάρει   τουλάχιστον   3   αναρτήσεις   της   FIAP   σε   διαφορετικούς   διαγωνισμούς   και   τουλάχιστον   2   από   τα υποβαλλόμενα   έργα   πρέπει   να   έχουν   αποσπάσει   βραβείο.   Αυτά   τα   βραβεία   πρέπει   να   είναι   σε   2   διαφορετικές   χώρες.   Το   Circuits   λαμβάνεται υπ’όψιν σαν ένας διαγωνισμός. 4. Το έντυπο της ΕΦΕ, σχετικά με τα υποβαλλόμενα έργα, σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή 5. Μία φωτογραφία τους μόνο σε ηλεκρονική μορφή JPEG, 3Χ4 6. Τα έξοδα μελέτης του φακέλλου προς την ΕΦΕ, τα οποία σήμερα ανέρχονται στο ποσόν των 100 €. 7.   Τα   έξοδα   έκδοσης   ταυτότητας   της   FIAP,   τα   οποία   ανέρχονται   σήμερα   σε   70   ευρώ   ή   σε   περίπτωση   ταυτότητας   εκδοθείσης   μετά   το   2000   τα έξοδα ανανέωσης ταυτότητας της FIAP, τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 20 ευρώ Τα   δικαιολογητικά   κατατίθενται   ή   αποστέλλονται   ταχυδρομικά   στην   διεύθυνση   της   ΕΦΕ.Τα   έξοδα   φακέλλου   καταβάλλονται   στα   γραφεία   της   ΕΦΕ ή κατατίθενται στον λογαριασμό της ΕΦΕ: Εθνική  Τράπεζα Ελλάδος : Αρ. Λογαριασμού: 16547051819 ΙΒΑΝ GR4101101650000016547051819 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Είναι   σημαντικό   όλα   τα   ανωτέρω   (συμπληρωμένα   έντυπα,   δικαιολογητικά,   φωτογραφίες,   χρήματα      κλπ.)   να   έχουν   υποβληθεί   το   αργότερο   μέχρι 31   Μαΐου   κάθε   έτους,   διαφορετικά   αν   ο   φάκελλος   είναι   ελλιπής   έστω   ως   προς   ένα   από   τα   απαραίτητα   στοιχεία   απορρίπτεται   και   ο   υποψήφιος θα   πρέπει   να   περιμένει   την   επόμενη   χρονιά,   πληρώνοντας   εκ   νέου   το   σχετικό   ποσόν. Αν   ο   φάκελλος   είναι   πλήρης,   η   ΕΦΕ   είναι   η   μόνη   αρμόδια αφού   τον   εγκρίνει   να   τον   προωθήσει   στην   FIAP.   Η   προώθηση   αυτή   γίνεται   μία   φορά   ετησίως,   ενώ   ο   κάθε   ενδιαφερόμενος   στέλνει   απευθείας στον ταμία της FIAP το χρηματικό δικαίωμα της υποψηφιότητας προς αυτήν, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 50 € Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο email: d.paraskevakis@efe.com.gr
Προϋποθέσεις για την απόκτηση του τίτλου ΕFIAP Αίτηση για ταυτότητα της FIAP Αίτηση για ταυτότητα της FIAP Αίτηση για ταυτότητα της FIAP Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Έντυπα για τίτλο ΕFIAP Έντυπα για τίτλο ΕFIAP Έντυπα για τίτλο ΕFIAP Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη
Copyright 2019 : Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Δημιουργία - Επιμέλεια : Ιωάννης Β. Λυκούρης
Σεμινάρια Σεμινάρια