Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Δραστηριότητες Δραστηριότητες Παρουσίαση Παρουσίαση Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι F i a p F i a p
Η διάκριση "Artist FIAP" (AFIAP, Καλλιτέχνης της FIAP) αποτελεί τον πρώτο στην σειρά καλλιτεχνικό τίτλο. Απονέμεται σε φωτογράφους - μέλη της ΕΦΕ, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 1.   Να   έχουν   ταυτότητα   της   FIAP,   μεταγενέστερη   του   έτους   2000   Σε   περίπτωση   που   κάποιος   έχει   παλαιοτερη   του   2000   ταυτότητα   της   FIAP   ή   δεν   έχει καθόλου ταυτότητα της FIAP θα πρέπει να φροντίσει προηγουμένως  για την έκδοσή της μέσω της ΕΦΕ, αφού η ύπαρξή της αποτελεί  προαπαιτούμενο. 2.   Να   έχουν   πάρει   την   πρώτη   τους   ανάρτηση   ή   βραβείο,   σε   διεθνή   διαγωνισμό   υπό   την   αιγίδα   της   FIAP,   τουλάχιστον   έναν   χρόνο   πριν   από   την   υποβολή της αίτησης. 3.   Να   έχουν   πάρει   μέρος   με   επιτυχία   σε   τουλάχιστον   15   διεθνείς   διαγωνισμούς   υπό   την   αιγίδα   της   FIAP   σε   τουλάχιστον   8   διαφορετικά   κράτη.   Ta   circuits λαμβάνονται υπ’όψιν σαν ένας διαγωνσιμός. 4. Να έχουν τουλάχιστον 40 αναρτήσεις με τουλάχιστον 15 διαφορετικά έργα σε διεθνείς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAP. 5. Τουλάχιστον 4 διαφορετικά έργα πρέπει να έχουν λάβει από μία ανάρτηση σε σαλόνια με τυπωμένες φωτογραφίες. Γενικές Πληροφορίες: 1.   Φωτογραφίες   που   έχουν   αναρτηθεί   και   φέρουν   τίτλο   “without   title”   ή   “untitled”   δε   γίνονται   δεκτές   στις   αιτήσεις.   Το   ίδιο   έργο,   όταν   υποβάλλεται   σε διαφορετικούς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAP  ή σε Biennials της FIAP  πρέπει πάντα να φέρει τον ίδιο τίτλο. 2. Η ανάρτηση φωτογραφιών που αποτελούν Portfolio ή σειρά φωτογραφιών (series of photos) υπολογίζεται σαν μία ανάρτηση. 3. Οι αναρτήσεις σε Youth Salons ή Youth Biennials μπορούν να καλύψουν ως 20% των συνολικών αναρτήσεων που υποβάλλονται για AFIAP και EFIAP 4. Αν η αίτηση απορριφθεί από την FIAP,  ο υποψήφιος πρέπει να περιμένει ένα έτος πριν υποβάλει νέα αίτηση 5.   Ανεξάρτητα   αν   θα   απονεμηθεί   ή   όχι   ο   τίτλος,   τα   ψηφιακά   αρχεία   των   έργων   περιέρχονται   στην   ιδιοκτησία   της   FIAP   και   θα   γίνουν   μέρος   της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της. 6.   Τόσο   η   FIAP   όσο   και   η   ΕΦΕ   διατηρούν   το   δικαίωμα   να   κάνουν   χρήση   ή   αναπαραγωγή   των   έργων   αυτών,   χωρίς   αποζημίωση   του   δημιουργού   τους. Ενδεικτικά   και   όχι   περιοριστικά,   η   FIAP   ή/και   η   ΕΦΕ   μπορούν   να   εντάξουν   τα   έργα   αυτά   σε   συλλογές,   δημοσιεύσεις   ή   φωτογραφικές   δράσεις,   υπό   τον όρο ότι θα αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του δημιουργού Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν : 1. Mία πλήρη αίτηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συμπληρωμένη απαραίτητα στα επίσημα έντυπα της FIAP. 2.   Δικαιολογητικά   που   αποδεικνύουν   τις   αναρτήσεις   ή   τα   βραβεία   τους.   Θα   πρέπει   να   προσκομιστούν   φωτοτυπίες   ή   από   τις   αναρτήσεις   και   τα   βραβεία (υπό   την   προϋπόθεση   ότι   αναφέρουν   το   όνομα   του   υποψηφίου)   ή   από   τους   επίσημους   καταλόγους   των   διαγωνισμών   με   τα   αποτελέσματα.   Σε περίπτωση   ογκώδους   καταλόγου,   αρκούν   οι   σελίδες   που   αναφέρουν   τα   στοιχεία   του   διαγωνισμού   (όνομα,   τόπος   διεξαγωγής,   πατρονάζ)   και   του επιτυχόντος υποψηφίου (όνομα, τίτλος έργου, διάκριση). Οι υποβαλλόμενες φωτοτυπίες δεν επιστρέφονται. 3.      Πέντε   έργα   τους   (ασπρόμαυρες   ή   έγχρωμες   φωτογραφίες   ή   συνδυασμό)   σε   ψηφιακή   μορφή   JPEG,   compression   10,   min   3600   pixels   στην   μεγάλη πλευρά. Ονομασία αρχείου  "G01_full name_title.jpg   Κάθε υποβαλλόμενο έργο πρέπει να  έχει πάρει τουλάχιστον 3 αναρτήσεις της FIAP. 4. Το έντυπο της ΕΦΕ, σχετικά με τα υποβαλλόμενα έργα, σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή. 5. Μία φωτογραφία τους μόνο σε ηλεκτρονική μορφή JPEG 3X4 6. Τα έξοδα μελέτης του φακέλλου προς την ΕΦΕ, τα οποία σήμερα ανέρχονται στο ποσόν των 100 €. 7.   Τα   έξοδα   έκδοσης   ταυτότητας   της   FIAP,   τα   οποία   ανέρχονται   σήμερα   σε   70   ευρώ   ή   σε   περίπτωση   ταυτότητας   εκδοθείσης   μετά   το   2000   τα   έξοδα ανανέωσης ταυτότητας της FIAP, τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 20 ευρώ Τα   δικαιολογητικά   κατατίθενται   ή   αποστέλλονται   ταχυδρομικά   στην   διεύθυνση   της   ΕΦΕ.Τα   έξοδα   φακέλλου   καταβάλλονται   στα   γραφεία   της   ΕΦΕ   ή κατατίθενται στον λογαριασμό της ΕΦΕ: Εθνική  Τράπεζα Ελλάδος : Αρ. Λογαριασμού: 16547051819 ΙΒΑΝ GR4101101650000016547051819 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Είναι   σημαντικό   όλα   τα   ανωτέρω   (συμπληρωμένα   έντυπα,   δικαιολογητικά,   φωτογραφίες,   χρήματα      κλπ.)   να   έχουν   υποβληθεί   το   αργότερο   μέχρι   31 Μαΐου   κάθε   έτους,   διαφορετικά   αν   ο   φάκελλος   είναι   ελλιπής   έστω   ως   προς   ένα   από   τα   απαραίτητα   στοιχεία   απορρίπτεται   και   ο   υποψήφιος   θα   πρέπει   να περιμένει   την   επόμενη   χρονιά,   πληρώνοντας   εκ   νέου   το   σχετικό   ποσόν. Αν   ο   φάκελλος   είναι   πλήρης,   η   ΕΦΕ   είναι   η   μόνη   αρμόδια   αφού   τον   εγκρίνει   να τον   προωθήσει   στην   FIAP.   Η   προώθηση   αυτή   γίνεται   μία   φορά   ετησίως,   ενώ   ο   κάθε   ενδιαφερόμενος   στέλνει   απευθείας   στον   ταμία   της   FIAP   το   χρηματικό δικαίωμα της υποψηφιότητας προς αυτήν, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 50 €. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο email: d.paraskevakis@efe.com.gr
Προϋποθέσεις για την απόκτηση του τίτλου AFIAP Αίτηση για ταυτότητα της FIAP Αίτηση για ταυτότητα της FIAP Αίτηση για ταυτότητα της FIAP Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Έντυπα για τίτλο ΑFIAP Έντυπα για τίτλο ΑFIAP Έντυπα για τίτλο ΑFIAP Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη
Copyright 2019 : Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Δημιουργία - Επιμέλεια : Ιωάννης Β. Λυκούρης
Σεμινάρια Σεμινάρια