Επίπεδα EFIAP

Τα επίπεδα EFIAP (EFIAP/b, EFIAP/s, EFIAP/g, EFIAP/p, EFIAP/d1, EFIAP/d2, EFIAP/d3δηλαδή bronze, silver, gold,platinum, diamond1, diamond2 και diamond3) αποτελούν τίτλουςπου απονέμονται σε όσους φωτογράφους EFIAP - μέλη της ΕΦΕ συνεχίζουν να συμμετέχουν ενεργά σε διεθνείς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAP. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Να έχουν ταυτότητα της FIAP, μεταγενέστερη του 2000. Σε περίπτωση που κάποιος έχει παλαιότερη του 2000 ταυτότητα της FIAP ή δεν έχει καθόλου ταυτότητα της FIAP θα πρέπει να φροντίσει προηγουμένως για την έκδοσή της μέσω της ΕΦΕ, αφού η ύπαρξή της αποτελεί προαπαιτούμενο. 

2. Να έχουν ενεργό προφίλ στην ιστοσελίδα της FIAP:www.myfiap.net

3. Να κατέχουν το προηγούμενο επίπεδο EFIAP τουλάχιστον έναν χρόνο από την ημέρα απόκτησης του διπλώματος. 

4. Μετά την ημ/νία απόκτησης του τίτλου EFIAP, να έχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAP τουλάχιστον: 

Για το EFIAP/b 200 αναρτήσεις, με τουλάχιστον 50 διαφορετικά έργα σε 5 χώρες

Για το EFIAP/s 300 αναρτήσεις, με τουλάχιστον 100 διαφορετικά έργα σε 10 χώρες 

Για το EFIAP/g 500 αναρτήσεις, με τουλάχιστον 150 διαφορετικά έργα σε 15 χώρες 

Για το EFIAP/p 700 αναρτήσεις, με τουλάχιστον 250 διαφορετικά έργα σε 20 χώρες

Μετά από την απόκτηση του EFIAP/p να έχουνσε διεθνείς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAP τουλάχιστον: 

Για το EFIAP/d1 50 βραβεία με 15 διαφορετικά έργα σε 5 διαφορετικές χώρες 

Για το EFIAP/d2 100 βραβεία με 30 διαφορετικά έργα σε 7 διαφορετικές χώρες 

Για το EFIAP/d3 200 βραβεία με 50 διαφορετικά έργα σε 10 διαφορετικές χώρες 

Τα Circuits λαμβάνονται υπ’όψιν σαν ένας διαγωνισμός. Κάθε έτος μπορεί να γίνει αίτηση για ένα μόνο ένα επίπεδο EFIAP, τα δε επίπεδα πρέπει υποχρεωτικά να αποκτηθούν στην ακόλουθη σειρά Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond 1, Diamond 2 και Diamond 3 

Τα επίπεδα EFIAP μπορούν να αποκτηθούν παράλληλα με τον τίτλο MFIAP. Ο φωτογράφος που κατέχει και τις δύο αυτές διακρίσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αρχικά αμφοτέρων μετά το όνομά του. 

Γενικές Πληροφορίες: 

1. Φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί και φέρουν τίτλο “without title” ή “untitled” δε γίνονται δεκτές στις αιτήσεις. Το ίδιο έργο, όταν υποβάλλεται σε διαφορετικούς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAPή σε Biennials της FIAPπρέπει πάντα να φέρει τον ίδιο τίτλο. 

2. Η ανάρτηση φωτογραφιών που αποτελούν Portfolio ή σειρά φωτογραφιών (series of photos) υπολογίζεται σαν μία ανάρτηση. 

3. Οι αναρτήσεις σε Youth Salons ή Youth Biennials μπορούν να καλύψουν ως 20% των συνολικών αναρτήσεων που υποβάλλονται.

4. Αν η αίτηση απορριφθεί από την FIAP,ο υποψήφιος πρέπει να περιμένει ένα έτος πριν υποβάλει νέα αίτηση 

5. Ανεξάρτητα αν θα απονεμηθεί ή όχι ο τίτλος, τα ψηφιακά αρχεία των έργων περιέρχονται στην ιδιοκτησία της FIAP και θα γίνουν μέρος της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της. 

6. Τόσο η FIAP όσο και η ΕΦΕ διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ή αναπαραγωγή των έργων αυτών, χωρίς αποζημίωση του δημιουργού τους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η FIAP ή/και η ΕΦΕ μπορούν να εντάξουν τα έργα αυτά σε συλλογές, δημοσιεύσεις ή φωτογραφικές δράσεις, υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του δημιουργού.

Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν: 

1. Mία πλήρη αίτηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συμπληρωμένη απαραίτητα στα επίσημα έντυπα της FIAP. 

2. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις αναρτήσεις ή τα βραβεία τους. Θα πρέπει να προσκομιστούν φωτοτυπίες ή από τις αναρτήσεις και τα βραβεία (υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρουν το όνομα του υποψηφίου) ή από τους επίσημους καταλόγους των διαγωνισμών με τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση ογκώδους καταλόγου, αρκούν οι σελίδες που αναφέρουν τα στοιχεία του διαγωνισμού (όνομα, τόπος διεξαγωγής,πατρονάζ) και του επιτυχόντος υποψηφίου (όνομα, τίτλος έργου, διάκριση). Οι υποβαλλόμενες φωτοτυπίες δεν επιστρέφονται. Εναλλακτικά μπορούν να υποβληθούν ψηφιακά αντίγραφα με WeTransfer, με ευρετήριο για εύκολη αναζήτηση κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την ΕΦΕ.

3. Ο αριθμός των βραβευμένων φωτογραφιών μετά από την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου EFIAP είναι (ξεχωριστά και απιπρόσθετα σε κάθε επίπεδο): 

3.1 Για το EFIAP Bronze: 4 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 4 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 

3.2 Για το EFIAP Silver: 5 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 5 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 

3.3 Για το EFIAP Gold: 6 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 6 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 

3.4 Για το EFIAP Platinum: 7 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 7 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 

3.5 Για το EFIAP Diamond 1: 5 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 5 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 

3.6 Για το EFIAP Diamond 2: 6 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 6 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 

3.7 Για το EFIAP Diamond 3: 7 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 7 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 

4. Τα ανωτέρω έργα τους (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες ή συνδυασμό) υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή JPEG, compression 10, min 3600 pixels στην μεγάλη πλευρά. Ονομασία αρχείου"300_full name_title.jpg. Το Circuit λαμβάνεται υπ’όψιν σαν ένας διαγωνισμός.

5. Το έντυπο της ΕΦΕ, σχετικά με τα υποβαλλόμενα έργα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σκαναρισμένο. 

6. Τα έξοδα μελέτης του φακέλλου προς την ΕΦΕ, τα οποία σήμερα ανέρχονται στο ποσόν των 100 €. 

7. Το κόστος απόκτησης του διπλώματος από τη FIAP είναι 70 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση της ΕΦΕ. Τα έξοδα φακέλλου και το κόστος απόκτησης του διπλώματος από τη FIAP 170 Ευρώ καταβάλλονται στα γραφεία της ΕΦΕ ή κατατίθενται στον λογαριασμό της ΕΦΕ: 

ΕθνικήΤράπεζα Ελλάδος: 

Αρ. Λογαριασμού: 16547051819 

ΙΒΑΝ GR4101101650000016547051819 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αιτιολογία πληρωμής: Ον/μο και όνομα αιτούμενου τίτλου (π.χ. DIMITRIOS PARASKEVAKIS EFIAP SILVER)

Είναισημαντικόόλαταανωτέρω(συμπληρωμέναέντυπα,δικαιολογητικά,φωτογραφίες,χρήματακλπ.)ναέχουνυποβληθείτο αργότερο μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους, διαφορετικά αν ο φάκελλος είναι ελλιπής έστω ως προς ένα από τα απαραίτητα στοιχεία απορρίπτεται και ο υποψήφιος θα πρέπει να περιμένει την επόμενη χρονιά, πληρώνοντας εκ νέου το σχετικό ποσόν. Αν ο φάκελλος είναι πλήρης, η ΕΦΕ είναι η μόνη αρμόδια αφού τον εγκρίνει να τον προωθήσει στην FIAP. Η προώθηση αυτή γίνεται μία φορά ετησίως. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο email: d.paraskevakis@efe.com.gr