Προϋποθέσεις EFIAP

Η διάκριση "Excellence FIAP" (EFIAP, Αριστείο της FIAP) αποτελεί τον δεύτερο στην σειρά καλλιτεχνικό τίτλο. Απονέμεται σε φωτογράφους - μέλη της ΕΦΕ, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 1. Να έχουν ταυτότητα της FIAP, μεταγενέστερη του έτους 2000 Σε περίπτωση που κάποιος έχει παλαιότερη του 2000 ταυτότητα της FIAP ή δεν έχει καθόλου ταυτότητα της FIAP θα πρέπει να φροντίσει προηγουμένωςγια την έκδοσή της μέσω της ιστοσελίδας www.myfiap.net, αφού η ύπαρξή της αποτελείπροαπαιτούμενο. 
 2. Να έχουν ενεργό προφίλ στην ιστοσελίδα της FIAP:www.myfiap.net
 3. Να κατέχουν τον τίτλο AFIAP τουλάχιστον έναν χρόνο από την ημέρα απόκτησης του διπλώματος .
 4. Να έχουν πάρει μέρος με επιτυχία σε τουλάχιστον 30 διεθνείς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAP σε τουλάχιστον 20 διαφορετικά κράτη. Τα Circuits λαμβάνονται υπ’όψιν σαν ένας διαγωνισμός. 
 5. Να έχουν τουλάχιστον 250 αναρτήσεις με τουλάχιστον 50 διαφορετικά έργα σε διεθνείς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAP
 6. Τουλάχιστον 12 διαφορετικά έργα πρέπει να έχουν λάβει από μία ανάρτηση σε σαλόνια με τυπωμένες φωτογραφίες.

Γενικές Πληροφορίες: 

 1. Φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί και φέρουν τίτλο “without title” ή “untitled” δε γίνονται δεκτές στις αιτήσεις. Το ίδιο έργο, όταν υποβάλλεται σε διαφορετικούς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAPή σε Biennials της FIAPπρέπει πάντα να φέρει τον ίδιο τίτλο. 
 2. Η ανάρτηση φωτογραφιών που αποτελούν Portfolio ή σειρά φωτογραφιών (series of photos) υπολογίζεται σαν μία ανάρτηση. 
 3. Οι αναρτήσεις σε Youth Salons ή Youth Biennials μπορούν να καλύψουν ως 20% των συνολικών αναρτήσεων που υποβάλλονται για AFIAP και EFIAP 
 4. Αν η αίτηση απορριφθεί από την FIAP,ο υποψήφιος πρέπει να περιμένει ένα έτος πριν υποβάλει νέα αίτηση 
 5. Ανεξάρτητα αν θα απονεμηθεί ή όχι ο τίτλος, τα ψηφιακά αρχεία των έργων περιέρχονται στην ιδιοκτησία της FIAP και θα γίνουν μέρος της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της. 
 6. Τόσο η FIAP όσο και η ΕΦΕ διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ή αναπαραγωγή των έργων αυτών, χωρίς αποζημίωση του δημιουργού τους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η FIAP ή/και η ΕΦΕ μπορούν να εντάξουν τα έργα αυτά σε συλλογές, δημοσιεύσεις ή φωτογραφικές δράσεις, υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του δημιουργού

 Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν : 

 1. Mία πλήρη αίτηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συμπληρωμένη απαραίτητα στα επίσημα έντυπα της FIAP. 
 2. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις αναρτήσεις ή τα βραβεία τους. Θα πρέπει να προσκομιστούν φωτοτυπίες ή από τις αναρτήσεις και τα βραβεία (υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρουν το όνομα του υποψηφίου) ή από τους επίσημους καταλόγους των διαγωνισμών με τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση ογκώδους καταλόγου, αρκούν οι σελίδες που αναφέρουν τα στοιχεία του διαγωνισμού (όνομα, τόπος διεξαγωγής, πατρονάζ) και του επιτυχόντος υποψηφίου (όνομα, τίτλος έργου, διάκριση). Οι υποβαλλόμενες φωτοτυπίες δεν επιστρέφονται. Εναλλακτικά μπορούν να υποβληθούν ψηφιακά αντίγραφα με WeTransfer, με ευρετήριο για εύκολη αναζήτηση κατά τη διάρκεια του ελέγχου από την ΕΦΕ.
 3. Πέντε έργα τους (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες φωτογραφίες ή συνδυασμό) σε ψηφιακή μορφή JPEG, compression 10, min 3600 pixels στην μεγάλη πλευρά. Ονομασία αρχείου"300_full name_title.jpg Κάθε υποβαλλόμενο έργο πρέπει ναέχει πάρει τουλάχιστον 3 αναρτήσεις της FIAP σε διαφορετικούς διαγωνισμούς και τουλάχιστον 2 από τα υποβαλλόμενα έργα πρέπει να έχουν αποσπάσει βραβείο. Αυτά τα βραβεία πρέπει να είναι σε 2 διαφορετικές χώρες. Το Circuit λαμβάνεται υπ’όψιν σαν ένας διαγωνισμός. 
 4. Το έντυπο της ΕΦΕ, σχετικά με τα υποβαλλόμενα έργα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σκαναρισμένο. 
 5. Τα έξοδα μελέτης του φακέλου προς την ΕΦΕ, τα οποία σήμερα ανέρχονται στο ποσόν των 100 €. 
 6. Το κόστος απόκτησης του διπλώματος από τη FIAP είναι 70 ευρώ.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση της ΕΦΕ. Τα έξοδα φακέλλου και το κόστος απόκτησης του διπλώματος από τη FIAP 170 Ευρώκαταβάλλονται στα γραφεία της ΕΦΕ ή κατατίθενται στον λογαριασμό της ΕΦΕ: 

ΕθνικήΤράπεζα Ελλάδος: 

Αρ. Λογαριασμού: 16547051819 

ΙΒΑΝ GR4101101650000016547051819 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αιτιολογία πληρωμής: Ον/μο και όνομα αιτούμενου τίτλου (π.χ. DIMITRIOS PARASKEVAKIS EFIAP SILVER)

Είναι σημαντικό όλα τα ανωτέρω (συμπληρωμένα έντυπα, δικαιολογητικά, φωτογραφίες, χρήματακλπ.) να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους, διαφορετικά αν ο φάκελος είναι ελλιπής έστω ως προς ένα από τα απαραίτητα στοιχεία απορρίπτεται και ο υποψήφιος θα πρέπει να περιμένει την επόμενη χρονιά, πληρώνοντας εκ νέου το σχετικό ποσόν. Αν ο φάκελος είναι πλήρης, η ΕΦΕ είναι η μόνη αρμόδια αφού τον εγκρίνει να τον προωθήσει στην FIAP. Η προώθηση αυτή γίνεται μία φορά ετησίως.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο email: d.paraskevakis@efe.com.gr