Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις Δραστηριότητες Δραστηριότητες Παρουσίαση Παρουσίαση Σύνδεσμοι Σύνδεσμοι F i a p F i a p
Τα   επίπεδα   EFIAP   (EFIAP/b,   EFIAP/s,   EFIAP/g,   EFIAP/p,   EFIAP/d1,   EFIAP/d2,   EFIAP/d3    δηλαδή   bronze,   silver,   gold,      platinum, diamond1,   diamond2   και   diamond3)   αποτελούν   τίτλους      που   απονέμονται   σε   όσους   φωτογράφους   EFIAP   -   μέλη   της   ΕΦΕ   συνεχίζουν   να συμμετέχουν ενεργά σε διεθνείς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAP. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 1.   Να   έχουν   ταυτότητα   της   FIAP,   μεταγενέστερη   του   2000.   Σε   περίπτωση   που   κάποιος   έχει   παλαιότερη   του   2000   ταυτότητα   της   FIAP   ή δεν   έχει   καθόλου   ταυτότητα   της   FIAP   θα   πρέπει   να   φροντίσει   προηγουμένως   για   την   έκδοσή   της   μέσω   της   ΕΦΕ,   αφού   η   ύπαρξή   της αποτελεί προαπαιτούμενο. 2. Να κατέχουν το προηγούμενο επίπεδο EFIAP τουλάχιστον έναν χρόνο από την ημέρα απόκτησης του διπλώματος.   3.  Μετά την ημ/νία απόκτησης του τίτλου EFIAP, να έχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα της FIAP τουλάχιστον : Για το EFIAP/b 200 αναρτήσεις, με τουλάχιστον 50 διαφορετικά έργα σε 5 χώρες Για το EFIAP/s 300 αναρτήσεις, με τουλάχιστον 100 διαφορετικά έργα σε 10 χώρες Για το EFIAP/g 500 αναρτήσεις, με τουλάχιστον 150 διαφορετικά έργα σε 15 χώρες Για το EFIAP/p 700 αναρτήσεις, με τουλάχιστον 250 διαφορετικά έργα σε 20 χώρες  Μετά   από   την   απόκτηση   του   EFIAP/p   ή   μετά   από   την   01/01/2015    (όποιο   έπεται   χρονικά)   να   έχουν   σε   διεθνείς   διαγωνισμούς   υπό   την αιγίδα της FIAP τουλάχιστον : Για το EFIAP/d1 50 βραβεία με 15 διαφορετικά έργα σε 5 διαφορετικές χώρες Για το EFIAP/d2 100 βραβεία με 30 διαφορετικά έργα σε 7 διαφορετικές χώρες Για το EFIAP/d3 200 βραβεία με 50 διαφορετικά έργα σε 10 διαφορετικές χώρες Τα Circuits λαμβάνονται υπ’όψιν σαν ένας διαγωνισμός. Κάθε   έτος   μπορεί   να   γίνει   αίτηση   για   ένα   μόνο   ένα   επίπεδο   EFIAP,   τα   δε   επίπεδα   πρέπει   υποχρεωτικά   να   αποκτηθούν   στην   ακόλουθη σειρά Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond 1, Diamond 2 και Diamond 3 Τα   επίπεδα   EFIAP   μπορούν   να   αποκτηθούν   παράλληλα   με   τον   τίτλο   MFIAP.   Ο   φωτογράφος   που   κατέχει   και   τις   δύο   αυτές   διακρίσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αρχικά αμφοτέρων μετά το όνομά του . Γενικές Πληροφορίες: 1. Φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί και φέρουν τίτλο “without title” ή “untitled” δε γίνονται δεκτές στις αιτήσεις. Το   ίδιο   έργο,   όταν   υποβάλλεται   σε   διαφορετικούς   διαγωνισμούς   υπό   την   αιγίδα   της   FIAP    ή   σε   Biennials   της   FIAP    πρέπει   πάντα   να   φέρει τον ίδιο τίτλο. 2. Η ανάρτηση φωτογραφιών που αποτελούν Portfolio ή σειρά φωτογραφιών (series of photos) υπολογίζεται σαν μία ανάρτηση. 3.   Οι   αναρτήσεις   σε   Youth   Salons   ή   Youth   Biennials   μπορούν   να   καλύψουν   ως   20%   των   συνολικών   αναρτήσεων   που   υποβάλλονται   για AFIAP και EFIAP 4. Αν η αίτηση απορριφθεί από την FIAP,  ο υποψήφιος πρέπει να περιμένει ένα έτος πριν υποβάλει νέα αίτηση 5. Ανεξάρτητα   αν   θα   απονεμηθεί   ή   όχι   ο   τίτλος,   τα   ψηφιακά   αρχεία   των   έργων   περιέρχονται   στην   ιδιοκτησία   της   FIAP   και   θα   γίνουν   μέρος της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της. 6.   Τόσο   η   FIAP   όσο   και   η   ΕΦΕ   διατη ρούν   το   δικαίωμα   να   κάνουν   χρήση   ή   αναπαραγωγή   των   έργων   αυτών,   χωρίς   αποζημίωση   του δημιουργού   τους.   Ενδεικτικά   και   όχι   περιοριστικά,   η   FIAP   ή/και   η   ΕΦΕ   μπορούν   να   εντάξουν   τα   έργα   αυτά   σε   συλλογές,   δημοσιεύσεις   ή φωτογραφικές δράσεις, υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του δημιουργού. Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν : 1. Mία πλήρη αίτηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συμπληρωμένη απαραίτητα στα επίσημα έντυπα της FIAP. 2.   Δικαιολογητικά   που   αποδεικνύουν   τις   αναρτήσεις   ή   τα   βραβεία   τους.   Θα   πρέπει   να   προσκομιστούν   φωτοτυπίες   ή   από   τις   αναρτήσεις και   τα   βραβεία   (υπό   την   προϋπόθεση   ότι   αναφέρουν   το   όνομα   του   υποψηφίου)   ή   από   τους   επίσημους   καταλόγους   των   διαγωνισμών   με τα   αποτελέσματα.   Σε   περίπτωση   ογκώδους   καταλόγου,   αρκούν   οι   σελίδες   που   αναφέρουν   τα   στοιχεία   του   διαγωνισμού   (όνομα,   τόπος διεξαγωγής,πατρονάζ) και του επιτυχόντος υποψηφίου (όνομα, τίτλος έργου, διάκριση) Οι υποβαλλόμενες φωτοτυπίες δεν επιστρέφονται 3.   Ο   αριθμός   των   βραβευμένων   φωτογραφιών   μετά   από   την   ημερομηνία   απόκτησης   του   τίτλου   EFIAP   είναι   (ξεχωριστά   και   απιπρόσθετα σε κάθε επίπεδο): 3.1 Για το EFIAP Bronze : 4 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 4 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 3.2 Για το EFIAP Silver : 5 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 5 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 3.3 Για το EFIAP Gold : 6 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 6 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 3.4 Για το EFIAP Platinum : 7 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 7 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 3.5 Για το EFIAP Diamond 1 : 5 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 5 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 3.6 Για το EFIAP Diamond 2 : 6 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 6 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 3.7 Για το EFIAP Diamond 3 : 7 βραβευμένες φωτογραφίες σε τουλάχιστον 7 χώρες και διαφορετικά σαλόνια. 4.     Τα   ανωτέρω   έργα   τους   (ασπρόμαυρες   ή   έγχρωμες   φωτογραφίες   ή   συνδυασμό)   υποβάλλονται   σε   ψηφιακή   μορφή   JPEG,   compression 10,   min   3600   pixels   στην   μεγάλη   πλευρά.   Ονομασία   αρχείου    "G01_full   name_title.jpg    .   Το   Circuit   λαμβάνεται   υπ’όψιν   σαν   ένας διαγωνισμός. 5. Το έντυπο της ΕΦΕ, σχετικά με τα υποβαλλόμενα έργα, σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή. 6. Μία φωτογραφία τους μόνο σε ηλεκρονική μορφή JPEG, 3Χ4. 7. Τα έξοδα μελέτης του φακέλλου προς την ΕΦΕ, τα οποία σήμερα ανέρχονται στο ποσόν των 100 €. 8. Τα   έξοδα   έκδοσης   ταυτότητας   της   FIAP,   τα   οποία   ανέρχονται   σήμερα   σε   70   ευρώ   ή   σε   περίπτωση   ταυτότητας   εκδοθείσης   μετά   το   2000 τα έξοδα ανανέωσης ταυτότητας της FIAP, τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 20 ευρώ Τα   δικαιολογητικά   κατατίθενται   ή   αποστέλλονται   ταχυδρομικά   στην   διεύθυνση   της   ΕΦΕ.Τα   έξοδα   φακέλλου   καταβάλλονται   στα   γραφεία της ΕΦΕ ή κατατίθενται στον λογαριασμό της ΕΦΕ: Εθνική  Τράπεζα Ελλάδος : Αρ. Λογαριασμού: 16547051819 ΙΒΑΝ GR4101101650000016547051819 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Είναι    σημαντικό    όλα    τα    ανωτέρω    (συμπληρωμένα    έντυπα,    δικαιολογητικά,    φωτογραφίες,    χρήματα        κλπ.)    να    έχουν    υποβληθεί    το αργότερο   μέχρι   31   Μαΐου   κάθε   έτους,   διαφορετικά   αν   ο   φάκελλος   είναι   ελλιπής   έστω   ως   προς   ένα   από   τα   απαραίτητα   στοιχεία απορρίπτεται   και   ο   υποψήφιος   θα   πρέπει   να   περιμένει   την   επόμενη   χρονιά,   πληρώνοντας   εκ   νέου   το   σχετικό   ποσόν. Αν   ο   φάκελλος   είναι πλήρης,   η   ΕΦΕ   είναι   η   μόνη   αρμόδια   αφού   τον   εγκρίνει   να   τον   προωθήσει   στην   FIAP.   Η   προώθηση   αυτή   γίνεται   μία   φορά   ετησίως,   ενώ ο   κάθε   ενδιαφερόμενος   στέλνει   απευθείας   στον   ταμία   της   FIAP   το   χρηματικό   δικαίωμα   της   υποψηφιότητας   προς   αυτήν,   το   οποίο   σήμερα ανέρχεται στα 50 € Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο email: d.paraskevakis@efe.com.gr
Προϋποθέσεις για την απόκτηση των επιπέδων ΕFIAP Φωτοθήκη Φωτοθήκη Φωτοθήκη
Copyright 2019 : Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Δημιουργία - Επιμέλεια : Ιωάννης Β. Λυκούρης
Αίτηση για ταυτότητα της FIAP Αίτηση για ταυτότητα της FIAP Αίτηση για ταυτότητα της FIAP Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Δήλωση προς την ΕΦΕ Έντυπα για επίπεδα ΕFIAP Έντυπα για επίπεδα ΕFIAP Έντυπα για επίπεδα ΕFIAP Σεμινάρια Σεμινάρια